Killan säännöt

Nimi ja kotipaikka
1.§ Yhdistyksen nimi on Rauman Seudun Tykistökilta ry ja sen kotipaikka on Rauman kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

Tarkoitus ja toiminta

2.§ Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä. Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään tai sotilasarvoon katsomatta.
Lisäksi killan tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen, varusmiesten viihtyvyyden edistäminen heidän palvelusaikanaan, maanpuolustusperinteiden ja historiallisten muistojen vaaliminen sekä yhteistyön kehittäminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, esitelmä-, keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia sekä kokouksia ja retkiä.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet

3.§ Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.
Varsinaisella jäsenellä on killan kokouksessa äänioikeus.

Killalla voi myös olla kannattavia jäseniä sen mukaan kuinka killan hallitus päättää. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksuista päättää killan syyskokous hallituksen esityksestä.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ei maksa jäsenmaksua.

4.§ Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

Killan toimielimet

5.§ Killan toimintaa johtaa killan syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.
Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muusta jäsenistöstä.

6.§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta sen jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.§ Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.
 3. Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset.
 5. Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
 6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa talousarvion rajoissa.
 7. Päättää varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
 8. Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
 9. Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 10. Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

Kokoukset

8.§ Killalla on kaksi sääntömääräistä kokousta, syyskokous, joka on pidettävä loka-marraskuussa ja kevätkokous, joka on pidettävä maalis-huhtikuussa. Killalla voi myös olla ylimääräisiä kokouksia.
Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille killan syyskokouksen päättämässä lehdessä tai henkilökohtaisella kutsulla viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

9.§ Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10.§ Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 5. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 6. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
 7. Valitaan killan edustajat kokouksiin ja toimielimiin yhteisöissä, joissa kilta on jäsenenä.
 8. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11.§ Killan ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/5 killan kaikista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Tilit ja nimenkirjoittaminen

12.§ Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

13.§ Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai killan toimihenkilön kanssa tahi joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

14.§ Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

15.§ Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16.§ Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla maanpuolustustarkoituksiin.